سیستم عامل Windows

نام سیستم عامل نسخه نمودار تعداد
Windows NT
51%
168
Windows 8
0%
2
Windows 7
47%
155
Windows 2003 Server
0%
1
Windows -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 326