سیستم عامل Linux

نام سیستم عامل نسخه نمودار تعداد
Linux -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 8800