سیستم عامل ها

عکس نام سیستم عامل نمودار تعداد
os Windows Windows
1%
303
os unknown unknown
52%
8813
os SunOS SunOS
0%
0
os QNX QNX
0%
0
os OS/2 OS/2
0%
0
os OpenBSD OpenBSD
0%
0
os NetBSD NetBSD
0%
0
os Mac OS Mac OS
0%
20
os Linux Linux
45%
7501
os IRIX IRIX
0%
0
os iPod iPod
0%
0
os iPhone iPhone
0%
0
os HP-UX HP-UX
0%
0
os FreeBSD FreeBSD
0%
0
os Darwin Darwin
0%
0
os BeOS BeOS
0%
0
os Android Android
0%
0
os Amiga Amiga
0%
0
os AIX AIX
0%
0