آمار مرورگر Safari

نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Safari 605.1.15
4%
4
Safari 604.5.6
1%
1
Safari 533.20.27
94%
89
Safari -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 94