آمار مرورگر Opera

نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Opera -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 0