آمار مرورگر Netscape

نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Netscape -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 0