آمار مرورگر Mozilla

نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Mozilla 1.8
100%
3
Mozilla -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 3