آمار مرورگر Internet Explorer

نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Internet Explorer 9.0
100%
11
Internet Explorer -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 11