آمار مرورگر Firefox

نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Firefox 87.0
2%
1
Firefox 75.0
2%
1
Firefox 72.0
22%
11
Firefox 68.0
14%
7
Firefox 66.0
4%
2
Firefox 65.0
6%
3
Firefox 64.0
8%
4
Firefox 63.0
2%
1
Firefox 62.0
8%
4
Firefox 58.0
2%
1
Firefox 57.0
6%
3
Firefox 54.0
2%
1
Firefox 51.0
2%
1
Firefox 48.0
2%
1
Firefox 38.0
6%
3
Firefox 28.0
4%
2
Firefox 10.0
6%
3
Firefox -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 49