آمار مرورگر Chrome

نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Chrome 90.0.4430.93
0%
2
Chrome 90.0.4430.85
0%
1
Chrome 90.0.4430.84
0%
1
Chrome 90.0.4430.80
0%
11
Chrome 89.0.4389.95
0%
6
Chrome 89.0.4389.127
0%
9
Chrome 89.0.4389.122
0%
1
Chrome 89.0.4389.102
0%
3
Chrome 88.0.4324.96
0%
1
Chrome 88.0.4324.188
0%
3
Chrome 88.0.4324.153
0%
1
Chrome 88.0.4324.150
0%
1
Chrome 88.0.4324.140
0%
1
Chrome 88.0.4324.118
0%
1
Chrome 88.0.4324.113
0%
1
Chrome 87.0.4280.90
0%
12
Chrome 87.0.4280.88
65%
5878
Chrome 87.0.4280.141
0%
2
Chrome 86.0.4240.96
0%
28
Chrome 86.0.4240.78
0%
2
Chrome 86.0.4240.0
0%
1
Chrome 85.0.4183.140
0%
1
Chrome 85.0.4183.137
0%
1
Chrome 85.0.4183.123
0%
1
Chrome 85.0.4183.121
0%
2
Chrome 85.0.4183.118
0%
1
Chrome 84.0.4147.89
0%
3
Chrome 84.0.4147.135
0%
1
Chrome 84.0.4147.125
0%
2
Chrome 84.0.4147.105
0%
36
Chrome 83.0.4103.61
0%
1
Chrome 83.0.4103.116
0%
1
Chrome 81.0.4044.138
0%
1
Chrome 81.0.4044.113
0%
1
Chrome 80.0.3987.92
1%
119
Chrome 80.0.3987.163
0%
2
Chrome 80.0.3987.149
0%
1
Chrome 80.0.3987.132
0%
1
Chrome 79.0.3945.93
0%
2
Chrome 79.0.3945.79
0%
2
Chrome 79.0.3945.130
0%
1
Chrome 79.0.3945.116
0%
1
Chrome 77.0.3865.90
28%
2593
Chrome 77.0.3865.75
0%
3
Chrome 77.0.3865.120
0%
2
Chrome 76.0.3809.71
0%
6
Chrome 76.0.3809.100
0%
22
Chrome 74.0.3729.131
0%
27
Chrome 73.0.3683.90
0%
33
Chrome 73.0.3683.86
0%
5
Chrome 73.0.3683.75
0%
1
Chrome 72.0.3626.96
0%
2
Chrome 72.0.3626.81
0%
1
Chrome 72.0.3626.121
0%
8
Chrome 72.0.3626.119
0%
1
Chrome 72.0.3626.109
0%
1
Chrome 71.0.3578.98
0%
17
Chrome 71.0.3542.0
0%
8
Chrome 70.0.3538.77
0%
12
Chrome 70.0.3538.110
0%
4
Chrome 70.0.3538.102
0%
1
Chrome 68.0.3437.0
0%
1
Chrome 67.0.3396.99
0%
2
Chrome 65.0.3325.183
0%
1
Chrome 65.0.3325.181
0%
3
Chrome 64.0.3282.140
0%
1
Chrome 63.0.3239.132
0%
1
Chrome 62.0.3202.94
0%
1
Chrome 60.0.3112.107
0%
10
Chrome 57.0.2987.108
0%
11
Chrome 55.0.2883.87
0%
1
Chrome 51.0.2724.84
0%
1
Chrome 51.0.2704.79
0%
1
Chrome 50.0.2661.102
0%
6
Chrome 48.0.2564.97
0%
2
Chrome 47.0.2526.106
0%
1
Chrome 43.0.2357.124
0%
1
Chrome 41.0.2272.96
0%
35
Chrome 41.0.2228.0
0%
2
Chrome 39.0.2171.95
0%
4
Chrome 38.0.1025.166
0%
5
Chrome 30.0.0.0
0%
1
Chrome -- این رکورد تعداد کل را نشان می‌دهد. 8985