آمار مرورگرها

عکس نام مرورگر نمودار تعداد
browser w3m w3m
0%
0
browser Voyager Voyager
0%
0
browser unknown unknown
43%
7304
browser Safari Safari
0%
82
browser Opera Opera
0%
0
browser OmniWeb OmniWeb
0%
0
browser Netscape Netscape
0%
0
browser Mozilla Mozilla
0%
3
browser Lynx Lynx
0%
0
browser Links Links
0%
0
browser Konqueror Konqueror
0%
0
browser K-Meleon K-Meleon
0%
0
browser Internet Explorer Internet Explorer
0%
11
browser iCab iCab
0%
0
browser IBrowse IBrowse
0%
0
browser Galeon Galeon
0%
0
browser Firefox Firefox
0%
48
browser Epiphany Epiphany
0%
0
browser ELinks ELinks
0%
0
browser Curl Curl
0%
0
browser Chrome Chrome
46%
7674
browser Camino Camino
0%
0
browser Bot Bot
9%
1503
browser Amaya Amaya
0%
0